THRESHING FRAME (UPPER)

SHAFT(THRESHER)

SHAFT(THRESHER)

Detail
COVER(T-CYL.,BONNET)

COVER(T-CYL.,BONNET)

Detail
ROTOR(AUGER)

ROTOR(AUGER)

Detail
PLATE(BONNET,INSIDE) ( USE SCREW CONNECT)

PLATE(BONNET,INSIDE) ( USE SCREW CONNECT)

Detail
BAR(TOOTH THRESHING) 14-18 TEETH

BAR(TOOTH THRESHING) 14-18 TEETH

Detail
SHAFT(THRESHER)

SHAFT(THRESHER)

Detail
PLATE(DRUM,FRT)

PLATE(DRUM,FRT)

Detail
PLATE(DRUM,REAR)

PLATE(DRUM,REAR)

Detail
TOOTH,THRESH (21)

TOOTH,THRESH (21)

Detail
TOOTH,THRESH.(BEND)

TOOTH,THRESH.(BEND)

Detail
PLATE AUGER 3-5mm

PLATE AUGER 3-5mm

Detail
PLATE(1)

PLATE(1)

Detail
PLATE(27)

PLATE(27)

Detail
PLATE(23)

PLATE(23)

Detail
NUT(AUGER)

NUT(AUGER)

Detail
SUPPORT COVER(T-CYL.,BONNET) 1

SUPPORT COVER(T-CYL.,BONNET) 1

Detail
SUPPORT COVER(T-CYL.,BONNET) 2

SUPPORT COVER(T-CYL.,BONNET) 2

Detail
PLATE BONNET

PLATE BONNET

Detail