Bộ thùng lúa

Khung đỡ thùng hứng lúa

Khung đỡ thùng hứng lúa

Chi tiết
Mái che thùng hứng lúa

Mái che thùng hứng lúa

Chi tiết
Tai vịn hứng lúa

Tai vịn hứng lúa

Chi tiết
Thanh sỏ bao đựng lúa

Thanh sỏ bao đựng lúa

Chi tiết
Dựa lưng hứng lúa

Dựa lưng hứng lúa

Chi tiết
Bát thùng đựng lúa

Bát thùng đựng lúa

Chi tiết